73 calculators online
News:
2017.01.08
  New calculla released ! Please go to calculla.com for the calculla v2. It's better, faster, more beautiful, redone for you in most modern technologies.
2015.08.25
  Two cars related tables released today: Tire codes - speed ratings and Tire codes - load index
2015.07.30
2015.04.06
  This time 3 new calculators for fractions: Fractions: adding and subtracting, Fractions: 4 operations and Fractions: inverse (reciprocal). Each of them shows all sub-steps needed to compute common denominators, create improper fraction (if needed), reduce the fraction etc.


PL ONLY

The content of this calculator is strongly related to Poland,
so - in general - it is dedicated for Polish users.

There is currently NO US-ENGLISH TRANSLATION of this one particular calcullator!
Sorry !

However, if you think this one can be useful for us-english users, please ask us for translation !
Polish notarial wages
Polish notarial wages calculator.
Description
Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2007.09.26 wynika, że maksymalna stawka notarialna wynosi:

 • do 3.000 zł - 100 zł
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
 • powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł

Stawki obniżone:

 • 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu
  • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej
  • umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny
  • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)
  • umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową
  • umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej)
  • przebieg licytacji lub przetargu
  • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej
  • umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadku i darowizn
  • umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu prawa budowlanego
  • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
 • 1/4 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą
  • losowanie nagrody
  • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym
 • 1/10 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce
  • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

Maksymalne stawki za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników 600 zł
 • umowę majątkową małżeńską (intercyza) 400 zł
 • testament 50 zł
 • testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 100 zł
 • odwołanie testamentu 30 zł
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 60 zł
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 40 zł
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 20 zł
 • pełnomocnictwo 30 zł
 • sporządzenie wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego albo innego dokumentu do 6 zł za każdą rozpoczętą stronę
 • poświadczenie zgodności odpisu (kopii) z oryginalnym dokumentem do 6 zł za każdą stronę
 • przechowanie dokumentu do 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc
Wartość transakcji